Czcionka:
Kontrast:
Zaproszenie do konsultacji społecznych
data dodania: 28.03.2020
Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Link do projektu uchwały znajdziesz tutaj

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 25 marca – 25 kwietnia 2020 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na piśmie lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl.  O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.