Czcionka:
Kontrast:
Ministerstwo zachęca do zakładania przedsiębiorstw społecznych
data dodania: 14.03.2023
Ministerstwo zachęca do zakładania przedsiębiorstw społecznych

30 października 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, która reguluje m.in. kwestię uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zachęca do składania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego do wojewody.

Ustawa przewiduje instrumenty wsparcia, które zachęcają do złożenia wniosku o status. Są to np.:

  • wsparcie działalności, w tym również działalności gospodarczej, w ramach resortowych programów wspierania ekonomii społecznej (np. Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej”).przyznanie jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy (ze środków europejskich / Funduszu Pracy / PFRON),
  • przyznanie środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów pracy,
  • dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w kasach oszczędnościowo-kredytowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
  • zwrot kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  • zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów przeznaczonych na reintegracje zawodowa i społeczną,
  • ułatwienia w zamówieniach publicznych.

Powyższe instrumenty wsparcia dostępne będą dla podmiotów, które status przedsiębiorstwa społecznego uzyskały w trybie przewidzianym w ustawie (tj. poprzez wniosek do wojewody). Status przyznawany przez OWES nie jest wystarczający do skorzystania z ustawowych form wsparcia.

Warto podkreślić, że na podstawie ustawy o ekonomii społecznej możliwe jest uzyskanie statusu PS również dla podmiotów ekonomii społecznej, które działają jedynie w celu realizacji usług społecznych, a zatem nie mają obowiązku zachowania limitu zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem w wys. 30% ogółu zatrudnionych. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie dostępu do statusu PS dla szerokiego kręgu podmiotów ekonomii społecznej.

Na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej znajdują się m.in. wzór wniosku o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego i instrukcja do niniejszego wzoru.

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Jak,uzyskac,status,PS,4312.html

Lista wydziałów społecznych w urzędach wojewódzkich gdzie można składać wnioski o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego:

https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznej/posts/pfbid029MLzX6SkNsLLqTtRk2kCicHTX1HQT2N6HDf7CQv4rAAKJLY5kFmi5Q3rz29SVYxLl

 

Wykaz przedsiębiorstw społecznych prowadzony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:

https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59

 

źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

fot. www.pixabay.com