Czcionka:
Kontrast:
Tarcza antykryzysowa - rozwiązania dla NGO
data dodania: 03.04.2020
Tarcza antykryzysowa - rozwiązania dla NGO

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Jakie zawiera rozwiązania dla organizacji pozarządowych na rzecz wsparcia w realizacji ich celów statutowych?

1. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników NGO


Organizacje mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.


Organizacja pozarządowa i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego składa do PUP wniosek dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.


Kiedy można skorzystać?
Z dofinansowania można skorzystać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jest obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.


Kto może skorzystać?
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.


Co trzeba przygotować?
We wniosku o dofinansowanie organizacja pozarządowa oświadcza o:
- wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;
- niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
- zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
- wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
- numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej.


Gdzie złożyć dokumenty?
W Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ile to kosztuje?
Skorzystanie z dofinansowania nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.


Jakie są korzyści?
Można skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.


2. Zwolnienie organizacji pozarządowych z nieopłaconych składek


Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. dla organizacji pozarządowych zatrudniających poniżej 10 osób.


Kiedy można skorzystać?
Warunkiem jest zatrudnianie w organizacji pozarządowej mniej niż 10 pracowników oraz złożenie kompletnego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do dnia 30 czerwca 2020 r.


Kto może skorzystać?
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki non profit).


Co trzeba przygotować?
Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera: 
1. dane płatnika składek:
- imię i nazwisko, nazwę skróconą,
- numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
- adres do korespondencji;
2. oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
3. inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
4. podpis wnioskodawcy.


Gdzie złożyć dokumenty?
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Więcej informacji znajdziesz tutaj