Czcionka:
Kontrast:
Wspólnym głosem w szkołach
data dodania: 18.05.2023
Wspólnym głosem w szkołach

Jak najlepiej dotrzeć do młodzieży? Wystarczy poznać ich potrzeby i pozwolić im współdecydować! Wszystko po to, by nauka stała się przyjemniejsza i przynosiła lepsze efekty. Sprawdziliśmy, jak wygląda partycypacja w szkołach.

 

Partycypacja to inaczej uczestniczenie, proces, w którym otrzymywana jest możliwość wpływu, udziału w wydarzeniach, decyzjach i planach, które nas bezpośrednio dotyczą. Partycypacja społeczna lub obywatelska to koncepcja, która zakłada, że udział wszystkich zainteresowanych osób w działaniach na rzecz wspólnego dobra lub podejmowaniu decyzji ich dotyczących przynosi najlepsze efekty i wiele korzyści dla osób zaangażowanych. 

Piramida decydowania

Partycypacja w szkołach ma miejsce wtedy, kiedy uczniowie i rodzice mają wpływ na decydowanie i planowanie działań szkoły, biorą udział w rozwoju placówki. Może ona przebiegać na różnych poziomach. Najwyższą formą partycypacji jest decydowanie, czyli oddanie w ręce jej uczestników fragmentu władzy i odpowiedzialności za określone decyzje, tak aby mieli realny wpływ na dotyczące ich sprawy, np. wybór przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Kolejnym poziomem jest współdecydowanie. Zakłada ono partnerstwo pomiędzy decydentami, a tymi, których te decyzje dotyczą. Polega na przekazaniu im części władzy przy podejmowaniu decyzji, przykładem może być wniosek o nadanie konkretnego imienia szkole. Na następnym szczeblu piramidy znajduje się konsultowanie – daje ono uczestnikom przestrzeń do wypowiedzenia się w sprawach, które są dla nich ważne i dotyczą ich bezpośrednio. W takim działaniu głosy uczniów czy rodziców są zbierane i analizowane, ale niekoniecznie brane pod uwagę. Można konsultować zarówno istniejące rozwiązania jak i dopiero planowane, zbierając w ten sposób informacje o potrzebach odbiorców. Przykładem działań wymagających konsultacji w szkole może być wydalenie ucznia ze szkoły. Na ostatnim poziomie znajduje się informowanie. Szkoła informuje uczniów i rodziców o podejmowanych decyzjach, np. przyjęcie statutu szkoły.

Realna szkolna partycypacja

Naturalną instytucją, której zadaniem jest zwiększanie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły, jest samorząd uczniowski – który na mocy ustawy o systemie oświaty w każdej szkole jest wyłaniany przez ogół uczniów. Często działalność SU w szkołach ogranicza się do niewielkiej działalności. Rzadko samorząd wspólnie z nauczycielami starają się organizować działania umożliwiające uczniom udział w podejmowaniu decyzji dotyczących ważnych aspektów życia szkoły – tym, jak szkoła wygląda, jakie jest wyposażenie, jaki sprzęt sportowy lub pomoce naukowe są kupowane. Praktycznie nigdzie nie spotyka się przykładów rzeczywistego współdecydowania lub konsultacji w sprawach dla szkoły kluczowych, jak ustalenie strategii rozwoju szkoły, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania itp. Jeśli dyrektorzy i nauczyciele w ogóle pytają kogokolwiek o zdanie w tych sprawach, jest to kilku przedstawicieli SU, przeciętny uczeń nie ma zazwyczaj nawet okazji wypowiedzieć się w takich kwestiach.

Współdecydowanie w świetle prawa

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i innymi dokumentami prawnymi władze szkoły mają obowiązek zapewnić uczniom możliwość decydowania lub uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w kilku wymienionych kwestiach:

 1. Regulamin samorządu uczniowskiego – według art. 55 jest uchwalany przez ogół uczniów szkoły, tak więc jego ustanowienie i wszelkie zmiany zapisów w regulaminie przebiegają w wyniku współdecydowania wszystkich uczniów szkoły.
 2. Wprowadzenie i wygląd mundurków – muszą być skonsultowane z samorządem uczniowskim.
 3. Skreślenie ucznia z listy uczniów – konsultacja z samorządem uczniowskim.
 4. Nadanie szkole imienia – współdecydowanie – rady pedagogicznej, samorządu i rady rodziców.
 5. Dodatkowe dni wolne od zajęć – konsultacja z samorządem uczniowskim.

Wszystkie dodatkowe kwestie, w których uczniowie czy rodzice mogą współdecydować, ustala dyrektor szkoły. Nie ma w tych kwestiach żadnych prawnych ograniczeń, wszystkie działania, w jakie zostaną włączeni uczniowie, są decyzją władz szkoły.

Korzyści z partycypacji w szkole

Wykorzystywanie i realne stosowanie partycypacji w szkołach ma pozytywny wpływ zarówno na uczniów, jak na nauczycieli. Dla tych pierwszych są to:

 • Lepsze dostosowanie szkoły do swoich potrzeb i oczekiwań,
 • Większa integracja i poprawa relacji pomiędzy uczniami,
 • Nauka praktycznych umiejętności pracy w grupie,
 • Rozwój postawy obywatelskiej, doświadczenie funkcjonowania w demokratycznej społeczności,
 • Poprawa pewności siebie i większa motywacja do działania,
 • Nauka brania odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Do korzyści, które dzięki partycypacji otrzymują nauczyciele i dyrekcja można zaliczyć:

 • Lepsza atmosfera i relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami,
 • Realizacja zapisów podstawy programowej i kryteriów MEN ewaluacji szkół,
 • Wsparcie w zarządzaniu szkołą,
 • Większe przywiązanie uczniów do szkoły i traktowanie jej jako wspólnego dobra (mniejszy wandalizm),
 • Poznanie potrzeb i opinii uczniów, lepszy kontakt z nimi,
 • Stworzenie marki demokratycznej szkoły.

Wiele szkół realizuje już swoje działania partycypacyjnie, jednak często dotyczą one mało istotnych aspektów. To czy uczniowie będą zaangażowani w sprawy, które bezpośrednio ich dotyczą, zależy w największym stopniu od władz placówki, ale podstawą do wspomnianych działań jest oddolna chęć społeczności uczniowskiej oraz ich wiedza na temat tego, w jaki sposób mogą uczestniczyć w procesach partycypacyjnych.

Źródła: https://szkolademokracji2020.ceo.org.pl/upload/material/szkolademokracjipraktycznyporadnikowspoldecowaniuewszkole.pdf

http://eduspaces.szkolazklasa.org.pl/partycypacja-w-szkole/

 

Przedstawicie elbląskich szkół zasiadają w Młodzieżowej Radzie Miasta Elbląga

Nikola Przybysz

fot. archiwum Moniki Dwojakowskiej