Czcionka:
Kontrast:
Trudne finansowanie usług społecznych
data dodania: 03.11.2023
Trudne finansowanie usług społecznych

Jaki jest potencjał podmiotów ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach? Czy w najbliższych latach wzrośnie realizacja usług społecznych? Przeczytacie o tym w najnowszym raporcie zleconym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Firma Lokalne Badania Społeczne przeprowadziła badanie pn. „Potencjał warmińsko-mazurskich podmiotów ekonomii społecznej do realizacji usług społecznych w latach 2023-2030”. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia Społeczna na Warmii i  Mazurach” Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem badawczym była ocena potencjału warmińsko-mazurskich podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstw społecznych (PS) pod kątem realizacji usług społecznych, zgodnie z Warmińsko-Mazurskim Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji. Na podstawie badania dokonana została identyfikacja zasobów i  potencjału aktywnych PES/PS w kontekście możliwości realizacji usług społecznych w latach 2023-2030. Ważnym aspektem było również określenie rekomendacji w zakresie sposobów wzmacniania zdolności sektora ekonomii społecznej do współtworzenia systemu usług społecznych w regionie, w tym zwłaszcza wchodzenia w rolę usługodawców przez PES/PS.

Z badania jasno wynika, że „59 na 61 badanych przedstawicieli PES/PS zetknęło się z pojęciem „usług społecznych”. Szczegółowa analiza uzyskanych odpowiedzi pokazuje, że poziom wiedzy na temat usług społecznych jest niski. Prawidłową definicję tego pojęcia wskazało 7 respondentów.”

W raporcie zamieszczono bardzo wiele ciekawych informacji. Jedną z nich jest fakt, że 27 na 59 ankietowanych podmiotów, które realizują usługi społeczne, zadeklarowało, że ich świadczenie jest opłacalne ekonomicznie, z kolei 19 respondentów wyraziło przeciwną opinię.

Jakie największe wyzwanie stoi przed realizacją usług społecznych? Badani wymienili „trudności ze sfinansowaniem usług społecznych (problemy z uzyskaniem finansowania, niewspółmiernie niskie kwoty dotacji, zbyt niskie stawki, trudna sytuacja ekonomiczna PES/PS) w powiązaniu z problemami kadrowymi oraz wysokimi kosztami prowadzonej działalności (konieczność zapewnienia wysokiej jakości usług i profesjonalnej kadry specjalistów).”

Jak czytamy w badaniu: „Uzyskane wyniki posłużą realizacji działań na rzecz wzmocnienia istniejących zasobów oraz budowania potencjału PES (w tym przedsiębiorstw społecznych – PS) jako ważnego aktora systemu usług społecznych w regionie, w tym również w kontekście procesu deinstytucjonalizacji.”

źródło: https://es.warmia.mazury.pl/raporty-i-badania/raport-z-badan-potencjal-warminsko-mazurskich-podmiotow-ekonomii-spolecznej

Raport_z_badania_potencjału_warmińsko-mazurskich_podmiotów_ekonomii_społecznej_do_realizacji_usług_społecznych_w_latach_2023_-2030

fot. www.pixabay.com