Czcionka:
Kontrast:
Ruszył Ełcki Budżet Obywatelski
data dodania: 08.01.2024
Ruszył Ełcki Budżet Obywatelski

Trwa pierwsza edycja Ełckiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Ełku mogą współdecydować o wydatkach z budżetu miasta. Do 18 stycznia można składać propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego. Środki przewidziane na rok 2024 wynoszą 1 mln zł. Jesteś mieszkańcem Ełku? Zdecyduj, na co wydać pieniądze, zgłoś swój pomysł, zagłosuj.

 

Budżet obywatelski (partycypacyjny) to narzędzie, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. W efekcie najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Skąd biorą się pieniądze? BO to wydzielona część budżetu miasta. Na rok 2024 przewidziano 1 mln zł.

Dlaczego warto w tym uczestniczyć? Bo to okazja do bezpośredniego współdecydowania o tym,
na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych pomysłów.

Jakie projekty mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego? Ze środków są finansowane projekty dotyczące wyłącznie zadań własnych miasta Ełku określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz muszą być zgodne z przepisami prawa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, strategiami i programami samorządu, tj.:

 projekt nieinwestycyjny – działania w trakcie realizacji projektu skierowane bezpośrednio  do wszystkich zainteresowanych, np. zajęcia, warsztaty, akcje, kampanie, programy, festiwale, koncerty, seminaria, konferencje i inne formy aktywności społecznej;

 projekt inwestycyjny – np. budowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja chodników i infrastruktury drogowej, placów zabaw i obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, z których będzie można korzystać po zakończeniu inwestycji.

Harmonogram Ełckiego Budżetu Obywatelskiego 2023-2024:

Składanie projektów: 18 grudnia 2023 - 18 stycznia 2024 r. 

Ocena formalna i możliwość odwołania: 19 stycznia - 19 lutego 2024 r.

Głosowanie: 20 lutego - 5 marca 2024 r.

Wybór projektów: 6 – 20 marca 2024 r.

Wpisanie wybranych projektów do budżetu miasta: do 31 marca 2024 r.

Realizacja EBO 2023-2024 (przetargi, umowy, inwestycje, działania): IV-XII `2024 r.

Kto może zgłaszać projekty? Propozycje projektów mogą zgłaszać mieszkańcy Ełku. W przypadku, gdy pomysłodawcą projektu jest osoba małoletnia, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego lub/i rodzica. Projekt wymaga poparcia minimum 50 mieszkańców miasta.

Gdzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy projektu? Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: elk.budzet-obywatelski.org oraz w Urzędzie Miasta. Wypełnione formularze można składać poprzez internetową platformę budżetu obywatelskiego lub w Urzędzie Miasta.

Gdy mój pomysł zostanie wybrany, dostanę pieniądze na realizację? Nie. Budżet Obywatelski nie jest programem dotacji i realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Miasta.

Czy mogę wskazać realizatora projektu? Nie. Realizacja projektu musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Miasto Ełk, zgodnie z obowiązkami, jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Czy można realizować zadania w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w następnym wykonanie? Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części.

Co należy ująć w kosztorysie projektu? Zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych projektu. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół oceniający wniosek.

Kto może głosować na projekty? Prawo udziału w głosowaniu w ramach Ełckiego Budżetu Obywatelskiego ma każdy mieszkaniec Ełku. Osoby małoletnie za zgodą opiekunów prawnych.

Jak zagłosować? Mieszkańcy mogą głosować drogą elektroniczną na internetowej platformie budżetu obywatelskiego albo w sposób tradycyjny za pomocą papierowej karty do głosowania.
Głosujący może oddać jeden głos na projekt inwestycyjny i jeden głos na projekt nieinwestycyjny.

Co decyduje, że dany projekt wygrywa? Do realizacji wybrane zostaną projekty, których łączny koszt nie przekracza kwoty przewidzianej w danym roku.

Czy można uzupełnić wniosek po jego odrzuceniu? Nie. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji zadań, a tym bardziej po głosowaniu nie ma możliwości ingerowania we wnioski.

Informacje – konsultacje:

Portal Ełckiego Budżetu Obywatelskiego: www.elk.budzet-obywatelski.org

 

źródło i fot.: www.elk.pl