Czcionka:
Kontrast:
Aktywizacja społeczności na obszarach wiejskich
data dodania: 21.02.2024
Aktywizacja społeczności na obszarach wiejskich

Ruszył otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Wnioski do konkursu można składać do 11 marca 2024 roku (do godz. 15.30).

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację następujących zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim:

Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć wpływających na rozwój wsi tematycznych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, jako sposobu na pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, poprzez:
1) Wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój już istniejących wsi tematycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
2) Wspieranie przedsięwzięć służących specjalizacji tematycznej wsi, rozwijaniu oferty
i utrzymywaniu jej wysokiej jakości, w jednej miejscowości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
3) Wspieranie przedsięwzięć wprowadzających do krajobrazu miejscowości tematycznej dzieł sztuki, instalacji przestrzennych i podobnych koncepcji, podkreślających specjalizację tematyczną, motyw przewodni i charakter wsi tematycznej.
4) Wspieranie przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców wsi tematycznych, mających na celu tworzenie lub rozwój lub wzbogacenie oferty amatorskich grup śpiewaczych
i muzykujących, teatralnych, oraz innych podobnych form, z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa folklorystycznego i ludowego (np. wyposażenie w profesjonalne stroje regionalne lub charakterystyczne dla motywu przewodniego wsi tematycznej).

Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć mających na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez:
1) Trwałe nasadzenia z wykorzystaniem roślinności wieloletniej, charakterystycznej dla krajobrazu wiejskiego.
2) Upiększanie miejscowości w sposób trwały z wykorzystaniem motywów charakterystycznych dla wsi.
3) Oznakowanie obiektów, miejsc charakterystycznych dla wsi, istotnych z punktu widzenia rozwoju miejscowości lub atrakcyjnych turystycznie.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczona na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich to: 80 000 zł.

Wnioskowana dotacja na realizację zadań w ramach jednej oferty nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł brutto.

Na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich organizacja pozarządowa może złożyć łącznie maksymalnie dwie oferty.

Uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajdziesz tutaj