Czcionka:
Kontrast:
Odpowiedzi kandydatów na Prezydenta Elbląga w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024
data dodania: 02.04.2024
Odpowiedzi kandydatów na Prezydenta Elbląga w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024

Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych, reprezentująca sektor obywatelski w Elblągu, zwróciła się z prośbą do wszystkich pięciu kandydatów na prezydenta Elbląga o odpowiedzi na trzy pytania związane z sektorem obywatelskim. REOP otrzymała odpowiedzi od dwóch kandydatów: Michała Missana oraz Pawła Rodziewicza.
Poniżej odpowiedzi kandydatów zgodnie z kolejnością otrzymania.


Kandydat na prezydenta Elbląga Michał Missan:


1. Jakie rozwiązania kandydat wdroży w celu zwiększenia aktywności obywatelskiej mieszkańców Elbląga?
Elblążanki i elblążanie coraz chętniej chcą angażować się w życie społeczne miasta, świadczą o tym między innymi Budżet Obywatelski, który Elbląg wprowadził jako jedno z pierwszych miast w Polsce oraz Zielony Budżet. Zapowiedziałem już, że planuję zwiększenie Zielonego Budżetu z kwoty 30 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych. Jednym z głównych konkretów, które zapowiadam w swoim programie wyborczym, jest otwarcie w Urzędzie Miejskim Biura Konsultacji Społecznych. To dla mnie bardzo ważne, aby najważniejsze decyzje, które mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców, szeroko skonsultować. Chciałbym, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na pewne zmiany i kierunki działania elbląskiego samorządu. Pierwszym tematem, którym zajmie się biuro, jeśli elblążanki i elblążanie mi zaufają, będzie komunikacja miejska. Razem będziemy pracowali nad najlepszym rozwiązaniem. Wprowadzę również granty na realizacje pomysłów młodych, kreatywnych ludzi z Elbląga, granty dla ludzi kultury oraz dla Klubów Seniora na działalność integracyjną.


2. Jakie będą priorytetowe rozwiązania kandydata w systemie współpracy (finansowej i pozafinansowej) z organizacjami pozarządowymi?
Obecnie około 14 mln zł rocznie z budżetu miasta trafia do elbląskich organizacji pozarządowych. Plan współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest opracowywany i konsultowany z Elbląską Radą Działalności Pożytku Publicznego, której byłem współprzewodniczącym. Tendencja wsparcia jest rosnąca i ja chciałbym ten kierunek utrzymać. Jestem także zwolennikiem zlecania pewnych usług i zadań naszym organizacjom pozarządowych przez samorząd. To naturalna współpraca, na której skorzystają nie tylko wymienione podmioty, ale także przede wszystkim elblążanki i elblążanie. Doskonałym przykładem jest już rozpoczęta współpraca w zakresie utworzenia PSZOK-u ( Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) i PrzedPSZOK-u. Takich rozwiązań możemy szukać wspólnie, jestem otwarty na współpracę.


3. W których obszarach problemów społecznych Elbląga kandydat zamierza szczególnie wspierać organizacje pozarządowe i w jaki sposób?
Z moich obserwacji wynika, że najbardziej aktywne w naszym mieście są organizacje zajmujące się aktywizacją lokalnej społeczności, co jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. I to działa w różnych częściach Elbląga, pozwala również budować tożsamość lokalną. Coraz aktywniej działają również organizacje zajmujące się tematami związanymi z kulturą, ekologią, zdrowym stylem życia. Planuję rozszerzenie klauzul społecznych w przetargach, które już bardzo dobrze funkcjonują w Elblągu. Chciałbym, aby miasto zagwarantowało kreatywnym działaczom z Elbląga odpowiednie narzędzia, aby mogli realizować swoje pomysły. Bo takich osób w Elblągu nie brakuje.

 


Kandydat na prezydenta Elbląga Paweł Rodziewicz:


1. Jakie rozwiązania kandydat wdroży w celu zwiększenia aktywności obywatelskiej mieszkańców Elbląga?
Zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Elbląga jest najważniejszym zadaniem, które postawiliśmy przed sobą tworząc nasz program wyborczy. Elblążanie bowiem są największym kapitałem naszego miasta.
Otwartość, dialog, szacunek i współpraca to nie są dla nas puste hasła. Znajdują one wyraz w konkretnych działaniach, które będziemy podejmować.
Najważniejszym punktem dotyczącym budowania świadomości i zwiększenia aktywności obywatelskiej będzie stworzenie Rad Dzielnic, które otrzymają kompetencje w zakresie decydowania o priorytetowych kwestiach w zakresie bieżących spraw dotyczących każdej dzielnicy.
Mieszkańcy otrzymają możliwość podejmowania decyzji w sprawach im najbliższych i tym samym pełniejszego, bardziej świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w funkcjonowaniu samorządu.
Stworzymy również spójną politykę kształtowania tożsamości lokalnej, uwzględniającą bogatą historię naszego miasta, a także aktualne uwarunkowania społeczne, dzięki której podejmowane działania skuteczniej oddziaływać będą na rozwój świadomości obywatelskiej oraz tworzenie lokalnego patriotyzmu i poczucia wspólnoty między mieszkańcami Elbląga.
Zmienimy regulamin funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego. Wytyczymy
nowe okręgi i zwiększymy pulę środków przeznaczonych na realizację projektów.


2. Jakie będą priorytetowe rozwiązania kandydata w systemie współpracy (finansowej i pozafinansowej) z organizacjami pozarządowymi?
Przede wszystkim przywrócimy normalny dialog pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi opierający się na zasadach pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Zwiększymy rolę, jaką odgrywa Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. Będzie on pełnił funkcję realnego pośrednika w rzeczywistym dialogu pomiędzy prezydentem, a organizacjami pozarządowymi.
Utworzymy Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych, które zapewni bazę lokalową, szkoleniową i będzie stanowić swego rodzaju inkubator dla nowopowstających organizacji pozarządowych. Będzie to miejsce, w którym doświadczone organizacje będą mogły dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z nowymi organizacjami, lub grupami nieformalnymi. Miejsce, w którym rodzić się będą nowe pomysły, a także miejsce, w którym każdy z pomysłodawców będzie miał możliwość uścisnąć wyciągniętą do niego rękę ze strony Urzędu Miejskiego w ramach zaproszenia do współpracy. Chcemy aby to miejsce, tętniło życiem i pomysłami a także było kuźnią aktywności pozarządowej.


3. W których obszarach problemów społecznych Elbląga kandydat zamierza szczególnie wspierać organizacje pozarządowe i w jaki sposób?
To organizacje pozarządowe, jako działające najbliżej obywateli i będące niejako formą ekspresji ich zapotrzebowania na różnego rodzaju społeczną aktywność, pomagają zdefiniować obszary, w których ta współpraca jest najbardziej pożądana.
W pierwszej kolejności, chcę aby aktywnie funkcjonujące organizacje pomogły odbudować struktury współpracy między sektorem pozarządowym, a władzami samorządowymi. Odbudować wzajemne zaufanie, które jest warunkiem niezbędnym, zarówno dla rozwoju elbląskiej pozarządówki, jak i rozwoju naszego pięknego miasta, który jest celem nadrzędnym owej współpracy.
Wspieranie organizacji pozarządowych nie powinno opierać się wyłącznie na finansowaniu działań, których zlecenie organizacjom pozarządowym wydaje się być korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Wsparcie powinno mieć znacznie szerszy wymiar. Powinna to być współpraca na różnych płaszczyznach, ponieważ efektów tej współpracy nie sposób zmierzyć wyłącznie na podstawie wskaźników finansowych.

Aktualizacja - 3 kwietnia 2024 odpowiedzi na powyższe pytania przesłał kandydat na Prezydenta Elbląga - Andrzej Śliwka.

 

Kandydat na prezydenta Elbląga Andrzej Śliwka:


1. Jakie rozwiązania kandydat wdroży w celu zwiększenia aktywności obywatelskiej mieszkańców Elbląga?
Takie, które przywrócą zaufanie mieszkańców do władz miasta i zachęcą do aktywności. Elblążanie znów muszą poczuć, że ich głos ma znaczenie. I tu nie trzeba wymyślać prochu. Wystarczy zaprosić ludzi do uczciwych konsultacji w ważnych dla miasta tematach. To wydaje się oczywiste, ale panowie Wróblewski, Missan i Nowak nie specjalnie interesowali się opinią elblążan. Tak było np. z planami budowy obwodnicy Wschodniej obok Góry Chrobrego. Długo nie zwracali uwagi na protesty mieszkańców, petycje, zbieranie podpisów. Podobnie było, gdy mieszkańcy protestowali przeciwko odbudowie kamienic Starego Miasta w oderwaniu od retrowersji.
Moim zdaniem wypaczona została idea Budżetu Obywatelskiego. Fajne inicjatywy przez lata nie mogły doczekać się realizacji. Inne propozycje były wykreślane i nie poddawane głosowaniu – bez szczegółowego wyjaśnienia dlaczego.
A co stało się z inicjatywą uchwałodawczą elblążan w sprawie budowy boiska sportowego przy SP 23? Boiska nie ma do dzisiaj. Powstało za to boisko przy SP 21, gdzie dyrektorem przez lata był partyjny kolega z PSL pana Wróblewskiego i przy SP 18 - przypomnę, że dyrektorka tej szkoły startowała do rady miejskiej z listy KWW Witolda Wróblewskiego jako „słupnik” (nie przyjęła mandatu po wyborach). Takie działania zniechęcają ludzi do aktywności.
Trzeba uczciwych konsultacji z mieszkańcami. Bez powoływania specjalnego biura, bo to wiąże się z kolejnymi etatami urzędniczymi, które elblążanie będą utrzymywali ze swoich podatków. Wystarczy sensowne wykorzystanie np. istniejącej platformy Elbląg konsultuje oraz bezpośrednie, życzliwe spotkania z mieszkańcami.


2. Jakie będą priorytetowe rozwiązania kandydata w systemie współpracy (finansowej i pozafinansowej) z organizacjami pozarządowymi?
W Elblągu działają fantastyczne organizacje pozarządowe, należy je tylko wzmacniać. III sektor może świetnie uzupełniać działania samorządu. Pozarządowcy to ludzie pełni energii, fantastycznych pomysłów, kreatywni. Jestem pełen szacunku zwłaszcza dla tych, którzy dbają o najbardziej potrzebujących – osoby starsze, niepełnosprawne, ubogie, samotne. Moją rolą będzie wspieranie działań NGO-sów poprzez zapewnienie stabilnego finansowania oraz dialog z nimi. Odnoszę wrażenie, że współpraca władz miasta z III sektorem w ostatnich lata również przygasła - porównywalnie do dialogu z mieszkańcami. Należy wzmocnić rolę pełnomocnika prezydenta ds. organizacji pozarządowych – to on powinien być łącznikiem pomiędzy urzędem a organizacjami pozarządowymi. Myślę także, że warto usiąść do stołu z liderami III sektora w Elblągu i pomyśleć nad strategią rozwoju NGO na najbliższe lata. Ale to nie w formie jakiejś rady powołanej przez prezydenta, gdzie prezydent ma większość. Chodzi o rzeczywisty dialog nad rozwojem i przyszłością III sektora w Elblągu.


3. W których obszarach problemów społecznych Elbląga kandydat zamierza szczególnie wspierać organizacje pozarządowe i w jaki sposób?
Wszystkie inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe są ważne. Szczególną uwagę będę przykładał do tych inicjatyw, które zajmują się najbardziej potrzebującymi - osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi. Z drugiej strony mamy fantastycznych, kreatywnych ludzi w sferze kultury, których bezapelacyjnie należy doceniać i wspierać. Bo to oni sprawiają, że życie w Elblągu jest weselsze, bardziej kolorowe a elblążanom w duszy muzyka gra. Cenię również przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców. Wprawdzie osobiście nie uczestniczyłem, ale bardzo podobała mi się inicjatywa śniadań na trawie w Galerii El. To w ogóle świetna inicjatywa łączenia działań instytucji kultury i NGO.
Jeśli chodzi o formy wsparcia – to powinniśmy wypracować w ramach dialogu z III sektorem. Na pewno organizacjom potrzebne są środki na realizację zadań. Ale może się okazać, że nasze NGO-sy potrzebują także innego wsparcia – lokalowego, albo jakichś szkoleń, a może miejsca do wspólnych spotkań. I o tym, jak mówił klasyk, warto rozmawiać.