Czcionka:
Kontrast:
Konsultacje społeczne w sprawie Komitetu Rewitalizacji
data dodania: 27.05.2024
Konsultacje społeczne w sprawie Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278 ze zm.) Prezydent Miasta Elbląg zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Elbląskiego Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miasto Elbląg w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny procesu rewitalizacji realizowanego na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg do 2030 roku. Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Elbląg.


Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zostaną przeprowadzone w okresie od 16 maja do 16 czerwca 2024 roku w celu zebrania uwag oraz opinii i propozycji do projektu uchwały i będą obejmować:
· otwarte spotkanie konsultacyjne z możliwością składania uwag ustnie do protokołu, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 roku o godzinie 16:00 w sali A01 (poziom -1) Ratusza Staromiejskiego przy ulicy Stary Rynek 25 w Elblągu,
· zbieranie uwag w formie ustnej w siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ulicy Łączności 1 w budynku USC w pokoju 14 w godzinach pracy Urzędu,
· zbieranie uwag w formie papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego przesyłanego pocztą tradycyjną na adres Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ulicy Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem na kopercie: KOMITET) lub złożonego osobiście w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ulicy Łączności 1 (budynek USC, I piętro, pokój nr 14) w godzinach pracy Urzędu,
· zbieranie uwag w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego przesyłanego pocztą elektroniczną na adres: dsir@umelblag.pl


Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Elbląskiego Komitetu Rewitalizacji został udostępniony na okres konsultacji wraz z formularzem konsultacyjnym w następujący sposób:
· w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu pod adresem: www.bip.elblag.eu w sekcji „Urząd Miejski” w zakładce „Ogłoszenia” oraz na stronie internetowej Miasta Elbląg: www.elblag.eu/aktualnosci/rewitalizacja
· w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ulicy Łączności 1 w budynku USC w pokoju 14 w godzinach pracy Urzędu.


Informacje dotyczące przebiegu procesu opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg do 2030 roku” opublikowane są na stronie internetowej Miasta Elbląg: www.elblag.eu/aktualnosci/rewitalizacja


Z treścią Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg do 2030 roku można zapoznać się na stronie: https://bip.elblag.eu/uchwala/3808/uchwala-nr-xxxvi-995-2024


Szczegółowe informacje udzielane są w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu telefonicznie pod numerem: 55 239 33 75 lub 55 239 33 64 oraz pod adresem poczty elektronicznej dsir@umelblag.pl lub osobiście w siedzibie Departamentu w godzinach pracy Urzędu.

źródło

 

PLIKI DO POBRANIA:
Projekt uchwały
Formularz Konsultacyjny