Czcionka:
Kontrast:
Konsultacje społeczne w Olsztynie
data dodania: 10.07.2024
Konsultacje społeczne w Olsztynie

Do 20 września 2024 przyjmowane są uwagi i zgłoszenia w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektów programów wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+.

Celem konsultacji społecznych jest aktywne zaangażowanie się mieszkańców i partnerów w proces przygotowywania dokumentów, a tym samym zapoznanie uczestników konsultacji z projektami programów wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+ pn.:
1) Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny,
2) Olsztyn świadomy i kompetentny,
3) Olsztyn empatyczny i tolerancyjny,
4) Olsztyn inspirujący i zapraszający,
5) Olsztyn zaangażowany i witalny,
6) Olsztyn bezpieczny.

Urząd Miasta Olsztyna zaprasza do udziału w kolejnych etapach konsultowania opracowanych propozycji Programów wykonawczych. Wszystkie tzw. fiszki (opis przedsięwzięcia) znajdują TUTAJ.

Uwagi i opinie należy zgłaszać poprzez formularz konsultacyjny dostępny TUTAJ.

Konsultacje odbywają się w dniach 26 czerwca - 20 września 2024 z wykorzystaniem następujących form:
- zamieszczenia podstawowych informacji na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu,
- spotkań konsultacyjnych, umożliwiających zdobycie wiedzy na temat projektów programów wdrożeniowych Strategii,
- zbierania ustnych uwag i propozycji - w czasie spotkań konsultacyjnych,
- zebrania uwag do dokumentu na piśmie, w tym drogą elektroniczną - z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik do ogłoszenia),
- przekazania do zaopiniowania projektów programów wdrożeniowych Strategii, o których mowa w pkt. 1 m.in. Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Wszelkie szczegóły dotyczące miejsc i terminów spotkań, a także projekty programów wdrożeniowych Strategii wraz z formularzem konsultacyjnym, dostępne będą:
- na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu,
- w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II, 10-101 Olsztyn, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, II piętro, pok. 216, w godzinach 8.00-15.00 - od poniedziałku do piątku.

Uwagi do projektu Strategii będzie można składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Olsztyna):
- w wersji elektronicznej:
    - na adres e-mail: strategia2030@olsztyn.eu,
    - na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Olsztyna - /urzadmiastaolsztyn/SkrytkaESP,
- w wersji papierowej:
    - drogą korespondencyjną na adres: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn,
    - osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna: Pl. Jana Pawła II 1, pok. 20 w godzinach 8.00-16.00 - w poniedziałki oraz w godzinach 7.30-15.30 - od wtorku do piątku.

Nie będą rozpatrywane uwagi:
- z datą wpływu przed dniem 26 czerwca 2024 i po dniu 20 września 2024,
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji zgłaszanych w formie ustnej, podczas otwartych spotkań konsultacyjnych z interesariuszami programów wdrożeniowych Strategii),
- zgłoszone na formularzu niezawierającym informacji o Zgłaszającym, bądź niepodpisane.

Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.