Czcionka:
Kontrast:
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa do konsultacji
data dodania: 20.08.2020
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa do konsultacji

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii,
o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie
. Zaproszenie dotyczy organizacji i podmiotów, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem konsultacji jest u zyskanie opinii odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tego aktu normatywnego. Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 18.08.2020 r.-17.09.2020 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/ (zakładka: „Konsultacje społeczne”), mailowo na adres: dos@warmia.mazury.pl, osobiście, za pośrednictwem innych osób lub pocztą do siedziby Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także ustnie do protokołu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w Departamencie Ochrony Środowiska.

Przekazanie uwag i opinii jest jedną z form konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii,
o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie
. Projekt ww. aktu prawa miejscowego będzie również przekazany Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i przedstawiony grupie roboczej powołanej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą Nr 36/495/17/V z dnia 12 czerwca 2017 r. z późn. zm. w priorytecie Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Konsultacje będą prowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:

  1. 08.2020 r.: opublikowanie zaproszenia do udziału w konsultacjach na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakładce: „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  2. 08.2020 r.: przekazanie ww. projektu aktu prawa miejscowego Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz grupie roboczej powołanej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą Nr 36/495/17/V z dnia 12 czerwca 2017 r. z późn. zm. w priorytecie Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
  3. 08.2020 r.-17.09.2020 r.: wnoszenie uwag i opinii w sposób określony
    w niniejszym ogłoszeniu do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  4. Do dnia 16.10.2020 r.: sporządzenie i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    w zakładce: „Konsultacje społeczne” raportu z przebiegu konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

oprac. ak