Czcionka:
Kontrast:
80 milionów złotych na opiekę wytchnieniową. Nowy program dla organizacji pozarządowych
data dodania: 09.09.2020
80 milionów złotych na opiekę wytchnieniową. Nowy program dla organizacji pozarządowych

Wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej, oraz sfinansowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki – to główne założenia ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021”. W tym roku na jego realizację przeznaczone zostanie 30 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. W przyszłym roku będzie to już 50 mln zł dla organizacji pozarządowych.

rogram „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021, stanowi kontynuację programów z lat ubiegłych. W dwóch pierwszych edycjach programu – w 2019 i w 2020 roku – o dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej mogły ubiegać się samorządy – gminy i powiaty. W nowej edycji o wsparcie ubiegać się mogą również organizacje pozarządowe.

Cel

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnia m.in. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Oprócz tego możliwe jest także m.in. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji i prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, a także objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Wsparcie

Podmioty realizujące program otrzymają wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej (w ramach pobytu dziennego i całodobowego) oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.

Realizacja programu

Program realizowany jest w trzech formach:

 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • ośrodku wsparcia,
 • innymi miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię powiatu, gminy lub organizacji pozarządowej realizującej program,
 1. świadczenia usługi opieki wychnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy, powiatu lub organizacji pozarządowej
 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Ile godzin opieki wytchnieniowej?

W nowej edycji programu jest to:

 • 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
 • 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;
 • limit 20 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Informacje o finansowaniu

Podmiot realizujący program kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do programu. W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni.

W ramach programu dany podmiot może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej w 2020 roku oraz w wysokości do 100 proc. kosztów w roku 2021. Udział środków własnych wynosi nie mniej niż 20 proc. przewidywanych kosztów realizacji usług.

Na realizacje programu w bieżącym roku przeznaczono 30 mln złotych. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do poziomu 50 mln złotych.

Adresaci programu nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj