Czcionka:
Kontrast:
Organizacje pozarządowe w czasie pandemii. Na jakie wsparcie mogą liczyć?
data dodania: 03.11.2020
Organizacje pozarządowe w czasie pandemii. Na jakie wsparcie mogą liczyć?

Towarzysząca nam od wielu miesięcy pandemia to trudny czas dla wszystkich. Tarcza antykryzysowa to szereg narzędzi wspierających przedsiębiorców, pracowników, ale także podmioty ekonomii społecznej w tym organizacje pozarządowe. Dla wielu z nich to wsparcie oznacza być albo nie być.

Długie miesiące walki z pandemią to trudny czas dla wszystkich – również podmiotów ekonomii społecznej. Wiele z nich borykało się z problemami z utrzymaniem płynności finansowej czy wypłatą wynagrodzeń.

Czym są podmioty ekonomii społecznej? Mówiąc najprościej to podmioty, w których działalności nie chodzi o zysk sam w sobie, a o drugiego człowieka. Działają na rzecz społeczeństwa poprzez zatrudnianie i integrację osób niepełnosprawnych, bezdomnych, seniorów, czyli osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. To m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej czy warsztaty terapii zajęciowej.

Wsparcie w czasie pandemii

Podmioty ekonomii społecznej mogą liczyć na wsparcie w ramach instrumentów tarczy antykryzysowej. Dzięki temu chronione są tak ważne i cenne miejsca pracy, które stanowią nierzadko ratunek i szansę na wyjście na prostą dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o co najmniej 30 proc. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy.

Podobne wsparcie jest dostępne także dla osób zatrudnionych w podmiotach kościelnych.

Do tej pory w ramach tych instrumentów wsparto blisko 22,5 tys. miejsc pracy w tych podmiotach. Łączna kwota wsparcia to blisko 99,5 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez platformę Praca.gov.pl lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy.

Podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą także skorzystać z podobnego wsparcia przewidzianego dla przedsiębiorców.

PES-y prowadzące działalność gospodarczą – na jakie wsparcie mogą liczyć?

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą mogą również liczyć na wsparcie w postaci dofinansowania do kosztów wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  Dotyczy to sytuacji wprowadzenia przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Ze wsparcia z FGŚP mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych (tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym).

W ramach wsparcia z FGŚP wnioski można składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do wojewódzkiego urzędu pracy.

Wojewódzkie urzędy pracy przyjmują także wnioski tych podmiotów ekonomii społecznej, które zamierzają skorzystać ze świadczeń na dofinansowanie z FGŚP wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy (Praca.gov.pl).

Pożyczki dla trzeciego sektora

Od czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. Rozwiązanie te było wcześniej dostępne dla mikroprzedsiebiorców, w tym także dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą.

Nowe rozwiązanie przygotowane dla organizacji pozarządowych to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez trzeci sektor. Dzięki pożyczkom organizacje, szczególnie te o mniejszych zasobach finansowych, mogą teraz łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Pożyczka może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową, jak i gospodarczą.

Jak dotąd w ramach pożyczek pozytywnie rozpatrzono już 10,7 tys. wniosków organizacji pozarządowych na łączną kwotę prawie 34 mln zł.

Krótki wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji, także poprzez portal Praca.gov.pl.

Więcej informacji znajdziesz tutaj