Czcionka:
Kontrast:
Masz już status przedsiębiorstwa społecznego?
data dodania: 05.01.2021
Masz już status przedsiębiorstwa społecznego?

Jeszcze nie? A może jeszcze nie wiesz, że takie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na stworzenie nowych miejsc pracy oraz o zamówienia publiczne? Sprawdź, jakie przesłanki trzeba spełniać.

Warto wiedzieć, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na bieżąco aktualizuje listę przedsiębiorstw społecznych. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wiąże się z uzyskaniem dodatkowych przywilejów. Podmioty zweryfikowane jako PS mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na stworzenie miejsc pracy (m.in. w OWIES) oraz o społeczne zamówienia publiczne.

- Należy skontaktować się z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej ze swojego rejonu, by o taki status wnioskować – mówi Paulina Krasodomska, kierownik Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w projekcie OWIES Elbląg. - Zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej z obszaru objętego wsparciem naszego ośrodka – czyli powiatów:  braniewskiego, elbląskiego, iławskiego oraz Elbląga i powiatu elbląskiego, które chcą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego, do składania wniosków do OWIES w Elblągu, które jest prowadzone przez Stowarzyszenie ESWIP. Można je pobrać ze strony www.owies.eswip.pl poprzez zakładkę status przedsiębiorstwa społecznego. Zachęcam także do zapoznania się z regulaminem przyznawania statusu PS.

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wiąże się z żadnymi opłatami ani ze zmianą statusu prawnego organizacji, ponieważ nie stanowi odrębnej formy prawnej.

Przedsiębiorstwem społecznym może zostać podmiot, który prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą (lub odpowiednio działalność oświatową lub kulturalną), spełniając jednocześnie poniższe warunki:

  • jego celem działania jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyrażona określonym procentem zatrudnienia tych osób) lub realizacja usług społecznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej;
  • zysk lub nadwyżka bilansowa nie są dystrybuowane pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, lecz przeznaczone na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa i reintegrację zawodową i społeczną lub działalność w sferze pożytku;
  • jest zarządzany demokratycznie;
  • zatrudnia co najmniej trzech pracowników na podstawie umowy o pracę,  spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej wraz z określonym minimalnym wymiarem czasu pracy (nie mniej niż ¼ etatu)
  • wynagrodzenia pracowników nie przekraczają trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.