Czcionka:
Kontrast:
Organizacje uczestniczą w projektowaniu RPO
data dodania: 03.02.2021
Organizacje uczestniczą w projektowaniu RPO

Początek bieżącego roku to ważny czas, by zaplanować wykorzystanie możliwości, jakie daje perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza stowarzyszenia i fundacje do zaangażowania przy działaniach rzeczniczych podczas przygotowywania krajowych i regionalnych programów wydatkowania unijnych środków (dla Polski przewidziano około 123 mld euro dotacji). Przedstawiciele Stowarzyszenia ESWIP uczestniczą w pracach nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz monitorują włączanie organizacji pozarządowych w prace związane z planowaniem wydatków w ramach RPO.

Warmińsko-mazurskie NGO są zaangażowane w pracę nad RPO na lata 2021-2027, którego celem operacyjnym jest silny kapitał społeczny poprzez swoją reprezentację, jaką jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ROPWW-M zebrała także uwagi zgłaszane przez reprezentantów organizacji pozarządowych z całego województwa i zgłaszała je podczas konsultacji.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbyło się w lutym 2020 r. Częstotliwość i regularność prac została zachwiana z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Do spotkań powrócono wraz z początkiem bieżącego roku. 11 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego efektem była propozycja współorganizacji, wraz z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego spotkania otwartego dla zainteresowanych tematyką organizacji pozarządowych. Do udziału w nim zaproszono przedstawicieli Departamentu Polityki Regionalnej oraz dyrektorów innych departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Prezydium ROPWW-M poprosiło o przedstawienie podczas spotkania aktualnego stanu prac nad przygotowaniem RPO i planów poszczególnych departamentów odnośnie roli organizacji pozarządowych w opracowywaniu Programu. Ze strony Rady postanowiono przedstawić kierunki interwencji oraz proponowane działania, które powinny być ujęte w RPO w kontekście potrzeb społeczności lokalnych oraz przedstawić rekomendacje dotyczące efektywniejszej i sprawniejszej realizacji przyszłych projektów.