Czcionka:
Kontrast:
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego o nowym okresie programowania
data dodania: 02.03.2021
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego o nowym okresie programowania

Na spotkanie dotyczące nowego okresu programowania zaproszenie przyjęło wielu aktywnych działaczy organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Efektem jest powstanie zespołów tematycznych, które będą odpowiedzialne za opracowanie rekomendacji i propozycji do nowego Programu Regionalnego.

Spotkanie online w dniu 22 lutego o godzinie 9:00 rozpoczął Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Arkadiusz Jachimowicz, po czym głos zabrał Maciej Bielawski - wiceprezes Stowarzyszenia ESWIP - który przedstawił informacje na temat prac nad nowym okresem programowania, w tym nad Programem Regionalnym 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim i udziału sektora obywatelskiego w tym procesie.

Prezentacja przygotowana przez Macieja Bielawskiego dostępna jest tutaj, a bardziej szczegółowe i przydatne informacje można znaleźć pod poniższymi linkami:

  • informacja o zbliżających się konsultacjach Krajowego Planu Odbudowy https://www.gov.pl/web/planodbudowy/zaczynamy-konsultacje-kpo
  • postulaty OFOP dot. nowego okresu programowania https://ofop.eu/wyraz-swoje-poparcie-dla-postulatow-organizacji-pozarzadowych-dot-perspektywy-unii-europejskiej-na-lata-2021-2027-w-polsce/
  • konsultacje Umowy Partnerstwa https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach/
  • strona informująca o pracach nad nowym RPO 2021-2027 https://strategia2030.warmia.mazury.pl/programowanie-operacyjne-2021-2027/

Natomiast raport z badania ROPS, o którym mówił Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa, dot. propozycji usług społecznych, które mają być sfinansowane z nowego RPO dostępny jest tutaj: http://es.warmia.mazury.pl/raporty-i-badania/uslugi-spoleczne

 

Warto podkreślić, że nowy okres programowania to pół miliarda mniej funduszy dla Polski. Województwo warmińsko-mazurskie jest regionem, dla którego alokacja środków zmalała w sposób niewspółmierny do innych regionów oraz skali problemów społecznych i gospodarczych.  Wybrzmiał temat partnerstw oraz pojawiły się pytania: Jakim wyzwaniom społecznym, gospodarczym i środowiskowym powinniśmy stawić czoła w najbliższych latach? Ile podmiotów obywatelskich jest gotowych, aby realizować projekty unijne w nowej perspektywie i w jakich ścieżkach? Jakie rozwiązania wdrożyć, aby nowy Program Regionalny był bardziej przystępny dla organizacji pozarządowych?

Być może odpowiedzi na te pytania padną podczas prac w sześciu zespołach tematycznych:

  • Włączenie społeczne, w tym infrastruktura społeczna (reintegracja społeczno-zawodowa, usługi społeczne, ekonomia społeczna) – liderzy: Maciej Bielawski, Stowarzyszenie ESWIP/OWES oraz Bartłomiej Głuszak, Federacja FOSa
  • Rynek pracy i przedsiębiorczość – lider: Wojciech Zalewski, Fundacja ATUT
  • Edukacja – lider: Dagmara Bielawska, Stowarzyszenie ESWIP/OWES
  • Środowisko przyrodnicze, w tym gospodarka obiegu zamkniętego, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności - lider: Marek Borowski, Bank Żywności w Olsztynie
  • Kultura – lider: Angelika Stawisińska, dyrektor GOK Dywity
  • Obszary wiejskie i turystyka – lider: Tomasz Piłat, Sieć Lokalnych Grup Działania

Każdy z liderów Zespołów krótko omówił kontekst oraz zagadnienia, którymi będzie się zajmować jego grupa robocza, a także zaprosił zainteresowanych działaczy i działaczki sektora pozarządowego do włączenia się w prace.

W dyskusji nie brakowało cennych uwag i sugestii. I tak m.in. na prośbę p. Joanny Glezman, Pełnomocniczki Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, do obszaru włączenia społecznego dopisany został temat zdrowia. Natomiast p. Beata Wachniewska-Mazurek odnosiła się do braku sportu, jako narzędzia w aktywizacji społecznej osób wykluczonych. Warto podkreślić, że do pracy w zespołach tematycznych łącznie zgłosiło się ponad 100 osób. O efektach funkcjonowania zespołów będziemy informować na stronie internetowej Rady.