Czcionka:
Kontrast:
Sześć zadań z samorządową dotacją
data dodania: 27.03.2021
Sześć zadań z samorządową dotacją

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych samorządu województwa z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Ich realizatorami będą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs obejmował edukację ekologiczną, działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym, działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego, w tym tworzenie i promocję giełd i platformy internetowej wymiary rzeczy używanych, zbieranie odpadów, a także działania na rzecz nie marnowania żywności centrów ponownego użytkowania przedmiotów, jak również ochronę powietrza i poprawę jego jakości poprzez akcje edukacyjne promujące m.in. wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej (np. termomodernizację), informujące o szkodliwości spalania paliw stałych w kotłach pozaklasowych i spalania odpadów w paleniskach domowych oraz wspierające zachowania proekologiczne w zakresie ogrzewania indywidualnego i przyzwyczajeń transportowych.

W ramach przedsięwzięcia wpłynęły 44 oferty, najwięcej z nich dotyczyło edukacji ekologicznej.

Dofinansowanie otrzyma sześć zadań. Łączna kwota dotacji, które zostaną przekazane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 150 tys. zł.

Wiecej informacji znajdziesz tutaj