Czcionka:
Kontrast:
PO WER 1.2.1 – II edycja projektu: Młodzi i aktywni na lokalnym rynku pracy
data dodania: 07.05.2021
PO WER 1.2.1 – II edycja projektu: Młodzi i aktywni na lokalnym rynku pracy

Iławska Izba Gospodarcza w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER realizuje projekt: "Młodzi i aktywni na lokalnym rynku pracy", którego założeniem jest zmniejszenie bezrobocia i poprawa kwalifikacji uczestników.

Inicjatywa jest zaplanowana w okresie lipiec 2020 – luty 2022, została ona podzielona na dwa nabory:

  • I nabór (już zakończony), w okresie VII 2020 – IV 2021, przeznaczony był dla 45 uczestników,
  • II nabór, zaplanowany w okresie IV 2021 – I 2022, przeznaczony dla 45 uczestników.

Informacje dotyczące II naboru:
Rekrutacja trwa 3 miesiące (IV – VI 2021), prowadzona jest równolegle w dwóch miejscach:
Iławie i Ostródzie. Skierowana jest do osób należących do grupy NEET, a także osób w wieku 15 – 29 lat, mających status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP. Rekrutacji poddanych zostanie 65 kandydatów, z których wyłonionych zostanie 45 uczestników projektu. Kandydat wypełni formularz rekrutacyjny zawierający: dane osobowe (miejsce zamieszkania wg. KC), poziom i rodzaj wykształcenia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje oraz status na rynku pracy. Wskaże w nim powody braku pracy, bariery i oczekiwania związane z projektem, uzasadni wybór zawodu. Do wypełnionego formularza dołączy oświadczenia o statusie na rynku pracy oraz, jeśli dotyczy, orzeczenie o niepełnosprawności. Na podstawie tych dokumentów, w obu lokalizacjach, przeprowadzony zostanie 3-etapowy proces wyłaniania Uczestników.

Indywidualne wsparcie udzielone będzie na podstawie potrzeb, w zawodzie wybranym wspólnie z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Po wprowadzeniu danych do Indywidualnego Planu Działania uczestnika, będzie mógł on skorzystać z następujących rodzajów wsparcia:

  1. Indywidualny coaching,
  2. Kurs zawodowy w wybranej w IPD profesji,
  3. Kurs języka angielskiego zakończony międzynarodowym egzaminem TOEIC – dla uzasadnionych przypadków,
  4. Trwający 3 miesiące staż zawodowy w wybranej profesji
  5. Indywidualne pośrednictwo pracy.

Wsparciem koniecznym będą: określenie ścieżki zawodowej w IPD, indywidualny coaching, indywidualne pośrednictwo pracy i minimum jedna forma wsparcia (wskazana w punktach 2 – 4). Udział w poszczególnych formach wsparcia zależeć będzie od ustaleń IPD. Za udział w wyznaczonych formach wsparcia uczestnikowi przysługuje:

  • stypendium szkoleniowe (wsparcie nr 2 i 3),
  • stypendium stażowe (wsparcie nr 4),
  • zwrot kosztów dojazdu.

Potencjalnych Kandydatów zapraszamy osobiście do:
siedziby Izby w Iławie: Iława, ul. Jana III Sobieskiego 37A,
biura projektu w Ostródzie: Szkoła Językowa w Ostródzie, ul. Kolejowa 14,
lub kontaktu telefonicznego: 89 648 57 51. 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt nr POWR.01.02.01-28-0025/19
„Młodzi i aktywni na lokalnym rynku pracy – II edycja” jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie