Czcionka:
Kontrast:
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej NGO
data dodania: 09.05.2021
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej NGO

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty NGO mogą wziąć udział osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

Organizacje pozarządowe chcące wskazać osoby do pracy w komisji z w/w zakresu mogą do 16 maja przesyłać informacje na adres: op@warmia.mazury.pl w tetminie do 16 maja. Wskazane jest, aby osoby miały doświadczenie zarówno w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych  jak i pracy w komisji konkursowej.