Czcionka:
Kontrast:
Doceńmy wolontariuszy. Zgłoś najaktywniejszych, którzy zostaną nagrodzeni
data dodania: 06.10.2021
Doceńmy wolontariuszy. Zgłoś najaktywniejszych, którzy zostaną nagrodzeni

Do 21 października br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” edycja za rok 2021. W jego ramach docenione zostaną osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych. Na najlepszych czekają nagrody finansowe.

 

Konkurs o tytuł „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” edycja za rok 2021 skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych współpracującymi z wolontariuszami i wspierającymi działalność wolontarystyczną.

 

Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, która:
a) działa wolontarystycznie w organizacji / instytucji zgłaszającej,
b) udziela się na terenie powiatu iławskiego,
c) konsekwentnie – często / systematycznie pomaga potrzebującym,
d) podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska,
e) świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz innych osób i organizacji, wspierania inicjatyw lokalnych, na rzecz rozwoju powiatu iławskiego,
f) wyróżnia się innymi pozytywnymi cechami, zasługującymi na uznanie w jej działalności wolontarystycznej.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ESWIP.


Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 21 października 2021 r.

 

Czym jest wolontariat?

Słowo wolontariat pochodzi od łacińskiego słowa voluntas, oznaczającego dobrowolność, ochotniczość i oznacza nieodpłatną oraz świadomą pracę na rzecz innych ludzi lub całego społeczeństwa. Wolontariusz to zatem osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz innych.

Jakie korzyści daje wolontariat? Wolontariat jest bezpłatną, dobrowolną działalnością na rzecz społeczeństwa. Przynosi on korzyści zarówno osobom, którym niesie się pomoc,
a także tym, którzy tę pomoc przekazują. Będąc wolontariuszem przeżywa się wiele pięknych chwil, w ciekawy i twórczy sposób spędza czas oraz zawiązuje nowe przyjaźnie. Poprzez wolontariat można uczestniczyć w ciekawych i ambitnych projektach.

Wolontariat wspomaga rozwój kariery zawodowej. Jako wolontariusz można zdobyć doświadczenie, które będzie przydatne w pracy. Będąc nim uczysz się: komunikacji interpersonalnej, pozyskiwania sponsorów, rozwiązywania problemów, zarządzania zadaniami.

Wolontariat uczy pracy. Praca wolontariacka to okazja nie tylko do zdobywania konkretnych umiejętności i wiedzy z różnych dziedzin,
ale przede wszystkim możliwość uczenia się współpracy, sprawdzenia swoich zdolności do podejmowania decyzji i odpowiedzialności za swoje działania, to
działalność oparta na umiejętnościach samoorganizowania się, planowania, delegowania zadań i budowania zdolności do oceny efektywności
i jakości realizowanych przedsięwzięć. Praca wolontariusza to pełnienie różnych ról
w zespole, możliwość budowania swoich kompetencji komunikacyjnych, dla młodych osób kluczowych w budowaniu kariery zawodowej, dla osób czynnych zawodowo, czy już nieaktywnych, możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem lub pretekst do rozwijania kompetencji pozazawodowych. Podczas działalności wolontariackiej wspólnie z innymi wolontariuszami można zajmować się m.in. pozyskiwaniem sponsorów, prowadzeniem zajęć plastycznych z dziećmi na oddziałach szpitalnych oraz organizowanie zbiórki pieniędzy na marzenia.

Aktywność wolontariacka najczęściej definiowana jest jako bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. W Polsce status prawny wolontariusza i zasady jego współpracy
z organizacjami i instytucjami reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ustawie wolontariusza określa się jako „(…) osobę fizyczną, która ochotniczo
i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych
w ustawie” (m.in. na rzecz instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych –
z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej).

„Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia jako wolontariusz na rzecz organizacji, której jest członkiem.” W ten sposób wprowadzone zmiany
w ustawie rozszerzają rozumienie osób wykonujących pracę wolontariacką także
o członków stowarzyszeń.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie)
 i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej.

Nowelizacja ustawy z 2010 r. określiła wprost, że również członek stowarzyszenia może wykonywać zadania w ramach wolontariatu na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem. Jeśli więc członek stowarzyszenia chce zaangażować się w działania na zasadzie wolontariatu to organizacja powinna zgodnie z zasadami wynikającymi
z ustawy zawrzeć z nim umowę (porozumienie).

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju oraz zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji
i spełniania stosownych wymagań wynika z innych przepisów.