Czcionka:
Kontrast:
Zaproszenie do komisji konkursowych
data dodania: 23.01.2020
Zaproszenie do komisji konkursowych

Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza osoby działające w organizacjach pozarządowych do udziału w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie na wykonanie zadań samorządu województwa w 2020 roku.

Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Województwa 27 grudnia 2019 roku i dotyczy aż jedenastu obszarów:

 1. rozwój kultury fizycznej;
 2. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 3. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 4. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;
 5. rozwój turystyki;
 6. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich;
 7. pomoc społeczna;
 8. przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 9. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego (w tym rozwój wolontariatu);
 10. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
 11. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego.

Zgłoszenia osób chętnych do pracy w komisjach konkursowych zbiera Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim do 26 stycznia. Zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: op@warmia.mazury.pl.

Informacje dodatkowe:

 • Praca w komisjach konkursowych jest pracą społeczną.
 • W pracach komisji konkursowych nie mogą brać udziału osoby powiązane z organizacjami pozarządowymi składającymi oferty, a ponadto organizacje składające oferty nie mogą wskazywać osób do pracy w komisji.
 • Członkowie komisji konkursowych nie będący pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie są zobowiązani do odbycia obowiązkowego szkolenia przed przystąpieniem do oceny ofert.
 • Po szkoleniu kolejnym etapem pracy w komisji konkursowej będzie ocena indywidualna ofert poprzez platformę internetową witkac.pl, za pomocą której składane są oferty konkursowe przez organizacje pozarządowe.

Kontakt:

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego  17
Tel. 89 512 58 80