Czcionka:
Kontrast:
Siła w rodzinie
data dodania: 29.06.2022
Siła w rodzinie

- Stowarzyszenie Synapsa w Mrągowie powstało w celu niesienia pomocy osobom indywidualnym oraz rodzinom w  sytuacji kryzysowej. Diagnozujemy problemy i wspólnie odnajdujemy sposoby ich rozwiązania – mówi prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA w Mrągowie, Alicja Nowicka.

- Pomagamy dzieciom i dorosłym osobom niepełnosprawnym, oferując wysoce wyspecjalizowaną pomoc, zapewniamy specjalistów-terapeutów. Wspieramy rodziny zastępcze, szkoliliśmy nauczycieli, terapeutów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, młodzież i dzieci – dodaje Nowicka.

Praca u podstaw

W pierwszym okresie działalności stowarzyszenia jego działalność w dużej mierze opierała się na zaangażowaniu wolontariuszy. Organizując festyny, eventy, czy koncerty charytatywne, stowarzyszenie zbierało środki na pomoc dla dzieci powodzian z południa Polski.

- Dzięki współpracy z instytucjami z Warszawy mogliśmy spełniać marzenia dzieci w okresie świąt Bożego Narodzenia. Pracownicy tych instytucji, zgodnie z listami dzieci do Mikołaja, spełniali ich marzenia – mówi prezes Stowarzyszenia SYNAPSA. - Z czasem zaczęliśmy tworzyć swoje projekty o dłuższym czasie trwania. Jednym z nich był projekt Otwarty Krąg realizowany na terenie Sorkwit przy współpracy z Parafią Ewangelicko-Augsburską, która w ramach współpracy udostępniła nam lokal oraz zapewniła dzieciom ciepłą kolację – dodaje Alicja Nowicka.

Dzięki zaangażowaniu działaczy oraz pisaniu nowych projektów Stowarzyszenie SYNAPSA zaczęło pozyskiwać środki na kontynuowanie swoich inicjatyw. W efekcie zaczęły one przybierać formę ciągłą, co w znaczny sposób przełożyło się na przekazywanie przez organizację jeszcze większej pomocy rodzinom oraz innym osobom potrzebującym.

Organizacja pożytku publicznego

Bardzo ważną datą w historii działalności SYNAPSY był 2004 r., kiedy uzyskała ona status organizacji pożytku publicznego. Wzmocniło to pozycję stowarzyszenia w regionie oraz umożliwiło pozyskiwanie 1% podatku od osób fizycznych na dalszą działalność. Inną, równie istotną inicjatywą realizowaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA, był Ośrodek Mediacyjny.

- Szerzenie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów spowodowało, że Synapsa została skojarzona ściśle z mediacją, a w Mrągowie stała się znana i dostępna ta forma pomocy. W latach 2009 - 2015 organizowaliśmy cykliczne konferencje z okazji dni mediacji, które kierowane były do sędziów, kuratorów, pedagogów, specjalistów, biegłych sądowych, nauczycieli, pracowników socjalnych, rodzin zastępczych, młodzieży i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku – mówi Alicja Nowicka.

Otwarty Krąg

Wybuch wojny na Ukrainie 24 lutego 2022 r. sprawił, że ok. 3 mln obywateli tego kraju przyjechało do Polski. Stowarzyszenie SYNAPSA zaangażowało się w działania pomocowe, reaktywując inicjatywę Otwarty Krąg. Celem jest otoczenie opieką i niezbędną pomocą rodzin ukraińskich przebywających w Mrągowie i okolicach.

- Wojna to czas trudny dla wszystkich, ale dla matek z dziećmi najtrudniejszy. W oddaleniu od ojczyzny, bliskich, w permanentnym lęku o ich życie, wpadają często w zamknięty krąg trudnych emocji i negatywnych myśli, zachwiana zostaje wiara w podstawowe wartości – mówi Alicja Nowicka. - We współpracy z ludźmi dobrej woli, instytucjami i stowarzyszeniami, takimi jak: Urząd Miasta, MCAL,  Fundacja „Ale”, MUTW, Animator- Agnieszka Pacek, Grupa Generation Europe pod opieką M. Lewkowicz i K. Kurowskiej oraz służąca w razie potrzeby swoją pomocą jako tłumacz Halina Ciuciura i wielu innych wolontariuszy, przygotowujemy cotygodniowe spotkania dla matek z Ukrainy oraz ich dzieci – dodaje działaczka.

Telefon Zaufania

Ciekawym i potrzebnym działaniem przygotowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA w Mrągowie jest Telefon Zaufania. Każda osoba chcąca anonimowo skorzystać z pomocy i wsparcia może zadzwonić i skonsultować swój problem. Tematami najczęściej poruszanymi przez rozmówców są m.in. kwestie związane z przemocą w rodzinie, uzależnieniami, kłopotami wychowawczymi, czy demoralizacją nieletnich. Na Telefon Zaufania można dzwonić pod numer 89 741 20 20 w piątki, soboty i niedziele w godz. 17:00 – 19:00. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Miasta Mrągowa.

Specjalistyczna pomoc

- Rozwój psychiczny to stopniowe nabywanie zdolności i umiejętności w sferze samokontroli, relacji społecznych, emocji i nauki. Na drodze rozwoju psychicznego dziecko musi wykazać się licznymi kompetencjami. Uczucia, samoświadomość, życiowe umiejętności, zdolność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, empatia, sposób postrzegania siebie samego są niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju psychicznego współczesnego człowieka – mówi Alicja Nowicka. - Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania – dodaje Nowicka.

Poza osobami z wadą wymowy, z terapii logopedycznej mogą skorzystać m.in. osoby z porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością intelektualną, a także dzieci z wieloma poważnymi schorzeniami, np. z zespołem Downa, Aspergera lub posiadającymi zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Od zależności  ku samodzielności

Przez wiele lat działalności Stowarzyszenie SYNAPSA angażowało się w wiele projektów. W roku 2022 głównymi projektami realizowanymi przez organizację są „Łap radość i działaj z pasją” - w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” edycja 2022 oraz „Siła w rodzinie” -  jako realizacja zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku. Oba te projekty stowarzyszenie przyjęło do realizacji w wyniku wygrania otwartych konkursów, przedstawiając własne oferty, wysoko ocenione przez organizatorów konkursów.
Głównym założeniem pierwszego projektu jest stworzenie warunków do aktywnego życia dla 20 osób w wieku od 7 do 35 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Głównymi działaniami przewidzianymi w ramach projektu są m.in. oddziaływanie na rodzinę, rehabilitacja społeczna, czy terapie specjalistyczne.

Z kolei „Siła w rodzinie” to projekt, który „skierowany jest do rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji życiowej wymagającej wzmocnienia w pełnieniu ról rodzicielskich. Obszarami pomocy w rodzinie w tym przedsięwzięciu są: wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów życia codziennego i kształtowaniu umiejętności postępowania w sytuacjach kryzysowych, pełniejsze wykorzystywanie zasobów”, mówi Alicja Nowicka.

W najbliższej przyszłości Stowarzyszenie SYNAPSA planuje w dalszym ciągu rozwijać swoje dotychczasowe działania oraz zapewniać stałość i dostępność specjalistycznych usług.

Sylwiusz Brywczyński