Czcionka:
Kontrast:
Fundacja Warsztat Zmiany
data dodania: 14.09.2022
Fundacja Warsztat Zmiany

Działa na Warmii i Mazurach, a wszystko czego się dotknie wprowadza pozytywne zmiany. O kim mowa? O Fundacji Warsztat Zmiany.

Fundacja narodziła się w 2015 r. Jej działalność koncentruje się na wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych w wymiarze społecznym i gospodarczym. Aktualnie Warsztat Zmiany angażuje się m.in. w budowanie świadomości i wzmacnianie aktywności mieszkańców, organizacji pozarządowych i władz samorządowych w dwóch największych miastach regionu. Diagnozuje także lokalne problemy, dąży do zwiększenia zainteresowania i zaangażowania obywateli w życie publiczne.

Olsztyńskie Zatorze
Fundacja realizuje obecnie dwa kluczowe projekty. Pierwszy z nich to „Olsztyńskie Zatorze też może. Pilotaż oddolnego zarządzania dzielnicą”, który jest innowacyjną metodą angażowania mieszkańców i budowania aktywności obywatelskiej. Zakłada on m.in. powołanie Menedżera/ki Dzielnicy, utworzenie Biura Dzielnicy oraz organizowanie cyklicznych Konferencji Dzielnicy jako narzędzia komunikacji między mieszkańcami, NGO, grupami nieformalnymi i władzami miasta. Projekt ma zwiększyć poziom uczestnictwa mieszkańców olsztyńskiego Zatorza w sprawach społeczności oraz angażowanie ich do wzięcia współodpowiedzialności za rozwój dzielnicy.

GOZpodarne organizacje
Drugim projektem realizowanym aktualnie przez Fundację jest „GOZpodarne organizacje pozarządowe”. Polega on na utworzeniu w Elblągu Koalicji na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego i rozpowszechnieniu tej koncepcji wśród organizacji pozarządowych, urzędników i mieszkańców. Projekt realizuje dwa główne zadania: Akademię GOZ, czyli cykl szkoleń związanych z gospodarką cyrkularną i indywidualnego doradztwa eksperckiego dla liderów III sektora oraz Koalicję na rzecz GOZ utworzenie lokalnego partnerstwa złożonego z przedstawicieli samorządu miasta, organizacji pozarządowych, firm i innych podmiotów, które będzie omawiać stan zaawansowania we wdrażaniu rozwiązań przyjaznych środowisku w różnych sferach (transport, gospodarka odpadami, gospodarka wodna, tereny zielone), a także proponować potrzebne zmiany. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego w środowisku lokalnym.

Ogrody społeczne
W 2019 roku Fundacja uczestniczyła w założeniu ogrodu społecznego i wybudowaniu altany przy Domu pod Cisem w Elblągu. Obecnie podobny, choć dużo poważniejszy projekt realizowany jest na olsztyńskim Zatorzu. Ogród powiększył olsztyńską zieloną przestrzeń, która stała się miejscem spotkań i edukacji. Mieszkańcy są zaangażowani w kształtowanie ogrodu, m.in. poprzez uprawianie warzyw, owoców, ziół, według zasady „od pola do stołu”. Jego wspólnotowy charakter integruje lokalną społeczność i wzmacnia więzy międzyludzkie. Jednocześnie projekt pozwoli na budowanie pomostów do współpracy pomiędzy mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, urzędnikami, radami osiedli i innymi zainteresowanymi odbiorcami.