Czcionka:
Kontrast:
Konsultacje zmian w rocznym programie współpracy województwa
data dodania: 21.02.2020
Konsultacje zmian w rocznym programie współpracy województwa

Trwają konsultacje projektu zmian w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego na 2020 rok.

Każda organizacja, która zechce wziąć udział w konsultacjach, może wnieść swoje opinie i uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa. Dokument ten proponuje zmiany w wykazie zadań publicznych planowanych do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2020 roku w trzech obszarach:

  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
  • rozwój turystyki;
  • rozwój sektora pozarządowego.

Zmiany polegają na usunięciu zapisów uwzględniających kwoty dotacji na zadania wieloletnie oraz na dodaniu nowych zadań, nie uwzględnionych w pierwotnie przyjętym programie.

Projekt uchwały Sejmiku wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: http://bip.warmia.mazury.pl.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 12 marca 2020 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.