Czcionka:
Kontrast:
Nowy rok, nowe konkursy
data dodania: 05.01.2023
Nowy rok, nowe konkursy

Początek roku to zwyczajowo termin ogłaszania konkursów dla organizacji pozarządowych. Nie inaczej jest w tym roku. Poniżej informacja o trzech konkursach, w których łączna pula środków wynosi aż 700 tys. zł.

 

Wsparcie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

W tym konkursie mamy dwa nabory. Do 17 stycznia (godz. 15.30) można składać oferty na realizację zadań realizowanych do 10 grudnia.

Do 16 maja (godz. 15.30) można składać oferty na realizację zadań realizowanych od 1 lipca do 31 grudnia.

Limit środków przeznaczonych na działania realizowane w pierwszym terminie wynosi 335 tys. zł, a w drugim – 100 tys. zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl, a następnie złożyć ich potwierdzenie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w wersji papierowej dostarczonej do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko--Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 lub wysłać je pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Departament Kultury i Edukacji do 23 stycznia (dla pierwszego naboru) lub do 16 maja (drugi nabór).

Jedna organizacja pozarządowa może złożyć maksymalnie dwie oferty (łącznie dla dwóch terminów). W przypadku ofert wspólnych – każdy z oferentów zachowuje prawo do złożenia maksymalnie 2 ofert indywidualnych.

Dofinansowaniem objęte będą projekty wynikające z Programu Wsparcia Rozwoju Kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, w szczególności:

- przedsięwzięcia mające istotnie znaczenie dla budowy kapitału społecznego i rozwoju kultury regionu, w tym. m.in. festiwale, konkursy, przeglądy, plenery, wystawy i ekspozycje.

- mobilizacja lokalnych samorządów do współpracy w dziedzinie kultury poprzez łączenie zasobów oraz budowanie partnerstwa;

- wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, związanych z obchodami 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika

- wspieranie projektów obejmujących ochronę wartości i promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego, których celem jest dokumentacja i edukacja kulturalna

- wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie współpracy międzypokoleniowej oraz z uwzględnieniem potrzeb środowisk seniorskich

Maksymalna wartość dofinansowania jednego zadania to 25 tys. zł. Warunkiem koniecznym jest wkład własny organizacji (finansowy lub nie) w wysokości co najmniej 15 % całkowitego kosztu zadania. UWAGA! wkład własny w postaci finansowej, rzeczowej lub osobowej powinien być zawarty w kosztorysie realizacji zadania.

Wsparcie publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu

W tym konkursie oferty należy składać do 10 marca (godz. 15.30), a projekt musi być zrealizowany do końca 2023 roku.

Limit środków przeznaczonych na działania wynosi – 65 tys. zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl, a następnie złożyć ich potwierdzenie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w wersji papierowej oraz rękopis wydawnictwa do 16 marca do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko--Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 lub wysłać je pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Departament Kultury i Edukacji.

Jedna organizacja pozarządowa może złożyć tylko jedną ofertę.

Priorytetowo traktowane będą działania spełniające następujące warunki:

- publikacja obok wersji drukowanej zawierać będzie także e-book lub audiobook,

- połączenie wysokiej jakości merytorycznej i graficznej,

- ogólnodostępny sposób dystrybucji i wysokość nakładu,

- publikacja związana jest z: osobą Mikołaja Kopernika oraz jego działalnością, albo innymi rocznicami, jubileuszami, znaczącymi wydarzeniami na Warmii i Mazurach.

Maksymalna wartość dofinansowania jednego zadania to 25 tys. zł. Warunkiem koniecznym jest wkład własny organizacji (finansowy lub nie) w wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania. UWAGA! wkład własny w postaci finansowej, rzeczowej lub osobowej powinien być zawarty w kosztorysie realizacji zadania.

Wsparcie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

W tym konkursie oferty należy składać do 17 stycznia (godz. 15.30), a projekt musi być zrealizowany do końca 2023 roku.

Limit środków przeznaczonych na działania wynosi – 200 tys. zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl, a następnie złożyć ich potwierdzenie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w wersji papierowej do 23 stycznia do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 lub wysłać je pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Departament Kultury i Edukacji.

Jedna organizacja pozarządowa może złożyć tylko jedną ofertę.

Maksymalna wartość dofinansowania jednego zadania to 25 tys. zł. Warunkiem koniecznym jest wkład własny organizacji (finansowy lub nie) w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu zadania. UWAGA! wkład własny w postaci finansowej, rzeczowej lub osobowej powinien być zawarty w kosztorysie realizacji zadania.

Informacja do wszystkich konkursów

Wyniki weryfikacji formalnej zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.warmia.mazury.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe” - Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia) w terminie do 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania potwierdzenia złożenia oferty.

UWAGA

Za sprawdzenie wyników weryfikacji formalnej oraz uzupełnienie ofert odpowiada organizacja pozarządowa składająca ofertę). Organizacja pozarządowa w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie określonym w ogłoszeniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.

Więcej:

https://bip.warmia.mazury.pl/2415/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html?fbclid=IwAR3A1FgLrJWMXm_xwiINHyxzCXCIkrlsJiYGafofvARllF0huivDgYZu6pI

załącznik 2 - kultura i ochrony dziedzictwa kulturowego

załącznik 3 - wsparcia publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu

załącznik 12 – działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Zachęcamy do aplikowania! Już czekamy na Wasze działania!

 

źródło i fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie